Jsem víc, když nejsi / I am more, if you are not / 2016 <<<
Repliky uniforem z imitace lidské kůže, vlasy, knoflíky z kostí, silikon. Železné podstavce. / Replicas of uniforms from the imitation of human skin, hair, bone buttons, silicone, iron.
Reinhard Heydrich Idi Amin Dada Uniforma ISIS Horatio Herbert Kitchener
Repliky uniforem z imitace lidské kůže, vlasy, knoflíky z kostí, silikon. Železné podstavce.   Replicas of uniforms from the imitation of human skin, hair, bone buttons, silicone, iron.
     

Uniforma (z francouzského uniforme – jednotný, stejný) je oděv jednotného charakteru pro lidi, kteří patří k organizované skupině. Díky stejnému vzhledu umožňuje jednoduché rozpoznávání jejích příslušníků a od těchto příslušníků zas činy, které jsou v souladu s posláním skupiny, jejíž uniformu nosí.
V případě uniformy vojenské, kterou se v tomto projektu zabývám, pak stojí na jedné straně respekt a na druhé straně moc. Respekt na straně toho, kdo se subjektem v uniformě jedná, moc na straně uniformovaného. Uniformavaný člověk nejedná nikdy sám za sebe, ale je orgánem, jehož vůli v konkrétním místě vždy vykonává. Od jiných znaků moci – například úřednické okénko či dveře u doktora, které automaticky odsuzují klepající do podřízené pozice suplikanta – je uniforma mobilní. Kamkoliv přijde, vstupuje tam s ní i autorita orgánu, ke kterému se hlásí.
S vojenskou uniformou se ale pojí velké množství emocí na škále strach-bezpečí. Uniforma zakládá vojákovi jednat tak, jak jedná armáda jako celek. Eticky v případě etického jednání celku, neeticky u neetického. Zatímco demokratické systémy v dobách klidu moc armád omezují kontinuálními pravidly a civilním velením, tyranské režimy bývají naopak založeny na nadřazenosti armády nad zákonem i civilní správou. V případě fanatických civilních režimů, jako bylo nacistické Německo, je pak armáda zároveň obětí i násilníkem. Obětí vlastní poslušnosti k zákonu i vykonavatelem bezcitného bezpráví, které její civilní poručník vyžaduje.
Uniforma pak v takovém případě umožní, aby o sobě voják přestal přemýšlet jako JÁ a jednal jako MY, a tím si omluvil morální rozpor mezi tím, co ho nutí dělat okolí a co by mu řeklo svědomí, kdyby se měl čas nad svým činem zamyslet. Uniforma umožňuje, aby se z lidské individuality stal odindividualizovaný článek výkonu moci. Tento „článek“ pak může jednat v rámci určitých stanovených pravomocí a povinností odlišně, než by tomu mohlo být bez uniformy. V extrémních případech a okolnostech dokonce štít uniformy, tedy potažmo posvěcení výkonu moci, může vést k uplatnění chování, jež by za jiných okolností bylo v rozporu se zákonem.
V šedesátých a sedmdesátých letech na toto téma proběhly rozsáhlé praktické experimenty, které v simulovaných podmínkách zkoumaly použití vlastní moci nad druhým v rámci rozkazu „z vyšší instance“ nebo v rámci oficiálních pravomocí své funkce. (Milgramův experiment 1963, Stenfordský vězeňský experiment 1971). Ukázalo se, že v podmínkách, které nečiní člověka individuálně zodpovědného za utrpení, fyzické ublížení, či dokonce smrt pokusné osoby, jsou lidé často schopni vykonat věci, které by pro ně v běžném životě byly nepřijatelné.
Za jistých okolností společnost připouští jednání (násilné výslechy, mučení, zabíjení, vyprovokované války, genocidy), které by jinak bylo v rozporu s právem. Dokonce je takové jednání někdy ochotna cenit respektem a prestiží. Cení je vzestupem na společenském žebříčku, ekonomickým ohodnocením, vojenskými hodnostmi a vyznamenáními a toleruje, že uniformy jsou často pošpiněné krví nevinných lidí.
Uniformy jsou šité z kůže, vlasů a kostí tedy jakýchsi relikvií obětí.

Uniforma prezidenta a polního maršála Idi Amin Dada
Za jeho vlády v letech 1971-9 zemřelo v Ugandě násilnou smrtí asi 300 tisíc lidí.

Uniforma britského polního maršála Horatio Herberta Kitchenera
Na jeho popud vznikl 1. koncentrační tábor. V období burských válek tam mezi lety 1900-1902 zemřelo 38 000 Búrů.

Uniforma podle vzoru obergruppenführera SS Reinharda Heydricha

Uniforma ISIS

 

A uniform (from the French word “uniforme” – uniform, the same) is the standardised dress used by people belonging to an organized group. Same appearance allows an easy identification of its members. Actions taken by group members wearing a uniform are in accordance with the group mission.
In the case of a military uniform, which is dealt with in this project, there is respect on one side and authority on the other. People treat somebody in a uniform with respect and a uniformed person has authority. The uniformed people never act on their own behalf, he/she presents an authority and always observes the rules in a particular place. Unlike other symbols of authority – for example, a counter or a door at the doctor´s automatically place the knocking people into the subordinate position – the uniform is mobile. Wherever a uniformed person enters, the authority of a particular body enters too.
Lots of emotions are connected with a military uniform concerning the fear – safety scale. A uniform makes the soldier behave as a part of an army. There is an ethical outcome if the whole group acts ethically, and unethical outcome if there is an unethical approach of the whole group. While democratic systems limit the authority of an army by continuous regulations and civilian commands in times of peace, the dictatorial regimes are, on the contrary, founded on the basis of army supremacy over the law and even civil control. The army may be a victim, as well as a violator at the same time, talking about the fanatical civil regimes such as Nazi Germany. A victim of its own obedience to the law, and also an executor of cruel injustice, which is required by its civil control.
A uniform in such case allows a soldier to stop thinking as “I” and act as “WE” instead. Thus he can excuse the moral contradiction between what is he forced to do, and what his voice of conscience would say, if he had time to think over his actions. A uniform makes it possible for a human individuality to become a depersonalized part of authority. Such a “part” can then act differently within certain specified competences and duties, than it would be without a uniform. In extreme situations and under certain circumstances, the shield of a uniform, a sanctification of authority execution, may even lead to the application of a behaviour, which otherwise would be in conflict with the law.
In the sixties and seventies, extensive practical experiments took place on this topic. Use of own authority over another person was examined in simulated conditions, under the command of a “higher authority” or within official competence of their own post (Milgram Experiment in 1963 and Stenford Prison Experiment in 1971). It turned out that under conditions which do not make a person individually responsible for suffering, physical harm or even death of a study participant, people are often able to accomplish things that would be unacceptable for them in everyday life.
Under certain circumstances, society accepts actions (violent examinations, torture, killing, provoked wars or genocides) that would be otherwise contrary to the law. Such practices are sometimes even awarded by respect and prestige. They are appreciated by the rise of the social ladder, bonuses, military ranks and medal of honour. It is tolerated that uniforms are often stained with the blood of innocent people.
Uniforms are sewn from skin, hair and bones, in fact a kind of relic of their victims.

Uniform of the President and the Field Marshal Idi Amin Dada
About 300,000 people died a violent death in Uganda during his government in 1971-9.

Uniform of British Field Marshal Horatio Herbert Kitchener
The 1st concentration camp was erected at his suggestion. 38,000 Boers died there during the Boer War in 1900 - 1902.

Uniform modelled according to Obergruppenführer SS Reinhard Heydrich

ISIS Uniform