Modlitba za mrtvou krávu / Prayer for a dead cow / 2012-13 <<<  
Rozeta I / 111x10cm             
Rozeta II / 115x10cm
Rozeta III / 142x10cm   
Rozeta IV / 132x10cm Rozeta V / 126x10 cm
Foceno v prostorách bývalých jatek.
Pět kruhových prostorových objektů, 2012-13
Rozměry- 126x10 cm, 111x10 cm, 115x10 cm, 132x10 cm, 142x10 cm.
Dřevo, vepřové a hovězí kosti.

 

Rozety z kostí jsou z jedné části jsou mojí osobní zpovědí. Jakýmsi mementem mori související s vážným onemocněním kostní dřeni a s ním spojenými existenciálními otázkami. V obecnějším slova smyslu se jedná o jakousi vizuální motlitbu za utracené životy.

Objekty z kostí vycházejí z podobnosti s rozetami. Tento architektonický prvek kruhových oken známe dobře z románských a gotických chrámů. Slovo „rozeta“ k nám přišlo z latiny přes francouzský tvar la rosette – růžička. Ta evokuje životní vitalitu. Kruhová okna katedrál, doplněná kamennou kružbou,  zpočátku nesla symboliku související s náboženským uctíváním kultu Slunce, později Ježíše, či tvořivé síly obecně. Rozety byly umísťovány do západního vchodového průčelí. Do posvátného prostoru jimi pronikaly paprsky zapadajícího slunce a světlo procházející skrze kamennou kružbu fungovalo jako jakási světelná motlitba. Ve spojení vitální symboliky rozet se syrovým organickým materiálem zvířecích kostí vyjadřuji napětí mezi vznikem a zánikem a také zvláštní jednotu toho zvířecího a lidského.

Když jsem se mezi svými přáteli zmínila, že zpracovávám tři sta kilo kostí, slyšela jsem spoustu poznámek o své morbiditě, nenormálnosti apod. Na oplátku jsem se ptala, jestli konzumují hovězí a vepřové maso. V převážné většině ano. To pro mne znamená, že se podílejí na celém řetězci „výroby masa“ a všem, co s tím souvisí a co naopak já jako vegetarián nepovažuji za správné. Tento projekt ale nemá být aktivistickou demonstrací za práva zvířat. Kost jsem zvolila jako specifický symbol života i smrti. Symbol, který pro mne jako člověka se zkušeností s nedostatečnou funkcí kostní dřeně, měl význam bez nadsázky existenční. 

Kost je primární podstata. Je základem definujícím další tvar. Kostmi je podmíněna fyziognomie obličeje, stavba a držení těla. Vnitřní kostní dřeň je továrna na krev, bez jejíž činnosti není možný život. Není divu, že kost jako matérie má svou roli i v duchovním světě. Odnepaměti v šamanských magických rituálech mají kosti nezastupitelné místo, v křesťanské tradici z kosti Bůh stvořil ženu... Kost vydrží z organické schránky nejdéle. Je informací o existenci někdejšího života a je v ní zároveň obsažen prvek smrti.

Jedna rozeta je složena z kostí minimálně sedmi zvířat. Mrtvých zvířat, která byla živá, jejich kosti byly živé a utvářely život. A tento potenciál je v nich stále jistým způsobem přítomen. Alespoň z pohledu zákona zachování energie, který zjednodušeně řečeno konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

 

 

Pictures are taken at a former slaughterhouse.

Five circular spatial objects, 2012-13
Size- 126x10 cm, 111x10 cm, 115x10 cm, 132x10 cm, 142x10 cm.
Wood, pork and beef bones.

 

Rosettes of bones are partly my personal confession. A memento mori associated with my serious bone marrow disease and existential questions connected to it. In a more general meaning, it is a kind of visual prayer for wasted lives.

Objects made of bones are based on a similarity with rosettes, which is an architectonical element in the shape of round windows placed in the central walls of sacral buildings going well back to Mesopotamian times. The word „rosette“ has come to us from the French term la rosette meaning a rose. However, even floral ornaments were known ornaments in the ancient Near East and in Islamic and Byzantine areas. Symbolism of the rosettes is therefore very multifaceted and evokes fullness of life. Round windows adorned with a stone tracery used to be an abstract expression of deity. Originally they symbolized the worshipping of the sun, later Jesus, or a creative power in general. Whereas the altar stands in a choir at the east end of the church nave, the rosettes were placed at the west front wall with an entrance. The beams of the setting sun penetrated the sacred space and the light getting through the stone tracery worked as some sort of an illuminated prayer.

When I noticed to my friends that I was involved in working on some three hundred kilos of bones I heard many remarks about my morbidity, abnormality and so on. I asked them in return whether they ate beef and pork. In the decisive majority they did. This means for me that they participate on the whole chain of the meat production and all things related, which I as a vegetarian do not think is right. This project, however, is not meant to be an activist demonstration for the animal rights. I have chosen a bone as a specific symbol of life and death. A symbol, which for me as a woman with deficit functions of the bone marrow, has a truly existential meaning.

Bone is a primary essence. I understand a bone as a base defining the shape; the bone determines facial physiognomy as well as the build and posture of the body.  The bone marrow is a blood factory, without which life is not possible. No wonder that bones as a material element play their role in the spiritual world.
 As far as human memory goes, the bones have played an irreplaceable role in shaman magic rituals. According to the Christian tradition god created woman from a bone. A bone is the most tangible element of an organic structure and lasts the longest time as well. And as such it bears information about the existence of life, it also contains an element of death.
In connection between vivacious symbolism of the rosettes and the animal bones I express the tension between birth and death as well as a strange unity of the animal and the human.

One rosette is compiled from the bones of minimum seven animals. Dead animals, that is, who were alive, their bones were alive and were creating the life. And this potential is somehow still present in them. At least judging by the law of conversation of mass and energy which in simple terms postulates that energy cannot be produced neither destroyed, but only changed to a different kind of energy.

pohled do instalace v Galerii města Plzně, Fórum mladé umění, 2013  
   
Galerie UFFO, Trutnov, 16.9. - 21.10. 2014