Denní a noční přízraky / day and night phantoms / 2009 záznam z vernisáže na youtube <<<
Houpačka
Panák
Kůň
Bazén
Králíček
Rybník
Kozel Popelnice Lampion vzpomínáme dráty Myši
houpačka / swing

panák/ hopscotch

kůň / horse bazén / swimming pool králíček / rabbit rybník / pond kozel / billy goat popelnice / dust bin lampión / lampion vzpomínáme / Rest In Peace dráty / wires myšky / mousies
zrcadlo Stará Ves
zrcadlo Nová Ves I
zrcadlo Nová Ves II
zracadlo Slivenec zrcadlo Skály zrcadlo Údolí zrcadlo Holešovice zrcadlo Stará Ves II zrcadlo Hůrka Provazochodkyně zrcadlo Holešovice II
zrcadlo Stará Ves / mirror in Stará Ves zrcadlo Nová Ves / mirror in Nová Ves zrcadlo Nová Ves II / mirror II in Nová Ves zrcadlo Nivnice / mirror in Nivnice zrcadlo Slivenec / mirror in Slivenec zrcadlo Skály / mirror in Skály zrcadlo Údolí / mirror in Údolí zrcadlo Holešovice / mirror in Holešovice zrcadlo Stará Ves II / mirror II in Stará Ves zrcadlo Hůrka / mirror in Hůrka zrcadlo Nivnice II / mirror II in Nivnice zrcadlo Holešovice II / mirror in Holešovice II
                       
                       
/digitální fotografie, light-jet print, dibond, 75x75 cm/

Denní a noční přízraky jsou imaginativní fotografickou sondou do mých raných dětských vzpomínek. Popis by ale nebyl úplný, kdyby nebyl doplněný o pozdější inspiraci zážitky z filmových hororů a teoretickou znalostí psychopatologií spojených s halucinačními stavy. Popsaný projekt tak přesahuje hranice fotografie do sféry psychologie, konkrétně vizuálně mapuje potenciální tendence dětského magického uvažování a percepce okolí v závislosti na daném okamžiku v plynutí času.

Fotografie Nočních přízraků znázorňují situace a činnosti, které by nebyly u lidských protagonistů v zaznamenaných nočních hodinách běžné, ani by neodpovídaly jejich fyzickému stáří. To však neplatí pro přízraky pohybující se ve svém vlastním světě. Ten je sice všude kolem nás, ale zůstává pro lidi za hranicí běžného vnímání.

Výjevy na fotografiích jsou jakoby zmrazené v čase, v momentě překvapení, podobně jako když reflektory auta osvítí zvěř přebíhající přes vozovku a po oboustranném překvapení zůstane jen vzpomínka - vjem, jehož skutečnost se dá zpochybnit a nahradit možnou iluzorností mikrospánku či považovat za výplod fantazie.

V Denních přízracích rozostřuje otázku po reálnosti daného výjevu navíc fakt, že se vše neodehrává „přímo“, ale na ploše dopravních pouličních zrcadel, které jsou sice skutečné a měly by skutečnost tudíž odrážet, ale tyto zrcadlící se události poukazují spíše na realitu snu, bludu či dětské imaginace. Právě v zrcadle je jedině možné přízraky za dne spatřit.

Zneklidňující je snad i jakási existenciální osamělost přízračných jedinců. Ti se své podivné činnosti věnují příliš samozřejmě a jsou plně zaujati sami sebou ve své simultánní realitě, dokud do ní ovšem nezasvítíme baterkou, v roli diváků přízraky nevyplašíme a jejich realitu na okamžik neprolneme s tou naší.

Celý projekt je výlučně ve znamení práce s ženským modelem. Byla to volba záměrná, jež mi umožnila v daném kontextu zachytit jistou formu rozvernosti, magičnosti a zvláštního druh síly, která je pro ženský prvek specifická. Jednotlivé motivy jsou inspirovány konkrétními ženami. Jde vlastně o mé obrazové asociace šité na míru jejich individuálním životním příběhům, s nadsázkou symbolicky vypovídají o osobnostním vyzařování konkrétní fotografované ženy či dívky. Dá se tedy říci, že výsledné snímky jsou svého druhu portréty. 

Fotografický soubor zahrnuje 24 fotografií, čili 12 dvojic „přízraků“. Každý z nich je zachycený jak v noci, tak ve dne. Tisky jsou formátu 75 x 75 cm zhotovené vysoce kvalitní technologií lambdaprintu s adjustací na dibondu.

 

/digital photograph, light-jet print, dibond, 75x75 cm/

Day and Night Phantoms are an imaginary photographic probe into the memories of my early childhood /the time when I believed that the sun was an animal, mushrooms were a meat, that strange beings were moving around in the dark or that I could fly or, better still, that sitting on the rock it would lay a gnome…/ But this list would not be complete without later inspiration I took from horror films and knowledge I gained on psychopathology as related to hallucinogenic experience.

The project as described here ventures beyond the boundaries of photography into the domain of psychology, specifically in visual terms it maps potential tendencies of infant magical thinking and perceptions of the environment depending on a given moment in the flow of time.

The photographs from the Night Phantoms series depict situations and activities, which wouldn’t be usual for the people if captured in these late hours and they do not correspond with the physical age of their protagonists either. However these limitations doesn’t count for the phantoms living in their own world that in spite of being all around us extends itself beyond the observatory capacity of everyday human beings.

The scenes on the photographs are as if frozen in time, in the moment of surprise, as if the headlights of a car catch a passing animal and what remains after the mutual surprise is just a memory – a sensation which can be doubted and replaced by an illusionary image as seen in the microsleep, or be taken for a fancy altogether.

In the Day Phantoms the question of realness is furthermore blurred by the fact that the things are not happening “directly”, but are reflected on the traffic mirrors. Even though the mirrors are real and as such they should reflect the reality entirely, the object and events, as reflected on it, hint to the reality of a dream, mirage or child’s imagination. Only in the mirrors it is possible to see the phantoms in the daylight.

What is perhaps discomforting is some kind of an existentialistic loneliness of those “phantom individuals” who busy themselves by their peculiar activity somewhat too evidently. They are completely absorbed in themselves, in their parallel reality, up to the moment when we light that reality up with torchlight and as a spectator we penetrate it with the reality of ours.

The series contains thirteen couples of “phantoms” pictured first at night and then as caught during daylight. The format of prints is 75x75 cm, they were made using a high quality technology of lambda print, adjusted on forex and clear Perspex.

 
Masky, České centrum, Sofie, Bulharsko, 21. 9. 2011 - 13.10. 2011
rozhovor TV rozhovor TV prezentace České Centrum
Daegu Young biennale, Jižní Korea, 2010