Komunismus s pandí tváří / Communism with panda's face 2016-18 <<<
armáda pandích medvídků, imitace lidské kůže, vlasy, silikon, velikost novorozeného dítěte cca 50 cm / army of pandas, imitation of human skin, hair, silicone, height like newborn baby cca 50 cm
           
objekt, silikon, vlasy, pigmenty, 50 cm object, silicon, hair, pigments, 50 cm          
             

Čínská lidová republika – země, která se nyní snaží západnímu světu ukazovat v přívětivém světle. Chlubí se svojí stále se prudce rozvíjející ekonomikou, rostoucí střední třídou a pro svůj globálně nejrychleji expandující trh je v popředí obchodních zájmů.
Nastavuje Západu tvář dobráckého čínského medvěda, o kterém sice víme, že má kdesi zastrčené drápy, ale víc toužíme zabořit se do jeho srsti a pomazlit se s ním. Jenže barvy jin a jang, kterými je jeho srst pokryta, neodrážejí jen světlou a tmavou stránku nedávné čínské minulosti, ale i aktuální současnosti. Velký skok vpřed, Kampaň proti pravičákům nebo Velká proletářská kulturní revoluce jsou sice za námi, k mohutnému porušování lidských práv v Číně však dochází i dnes.
Čím se Čína rozhodně nechlubí, je prvenství v počtu neprávem vězněných lidí. Jakkoli Čína nadále zůstává v podstatě totalitním státem pod vládou komunistické strany, vytvořila specifický druh kapitalismu, který se nezdráhá zpeněžit dokonce vlastní občany, jež zneužívá jako zdroj pro byznys s orgány.
Vytvořila jsem pandu-člověka-zneužitého vězně. V instalaci sestavené z těl medvídků se prolíná čínská chlouba s jedním z čínských tabu. Projekt by měl rozšířit obecné povědomí o problematice a etice vytěžování lidských orgánů. 

Tisíce politických vězňů pobývají za mřížemi a svobodu slova a právo na vlastní názor čínské úřady zejména u menšin jako Ujguři, Tibeťané či náboženských skupin jako křesťané, či praktikující Falun Gong stále potlačují. Příslušníci duchovního hnutí Falun Gong jsou podle mezinárodních organizací Human Rights Watch a Amnesty International od roku 1999 bezdůvodně vězněni, mučeni a ve věznicích i zabíjeni - často jen z důvodu poptávky kompatibilního orgánu. Přestože oficiální čínská média tvrdí, že vláda od roku 2015 vězně jako zdroj orgánů nevyužívá, aktuální informace potvrzují, že tyto praktiky kvůli nedostatku dobrovolných dárců v masivním měřítku stále pokračují. A nasvědčují tomu i statistiky. Zatímco například v Kanadě čekají příjemci na nový orgán až šest let, v Číně je možné orgán získat i pro zahraničního turistu během několika dní.
V současné době má Čína podle oficiálních statistik 169 transplantačních center a do čtyř let chce jejich množství téměř zdvojnásobit. Kde by pro tyto plány čínské zdravotnictví nalezlo dostatek dobrovolných dárců, není jasné.
Nakolik se orgánová turistika do Číny týká i evropských zemí, je obtížně prokazatelné. Politické vztahy s Čínou chce mít řada zemí v zájmu dobrých ekonomických vazeb co nejlepší a nad zneužíváním vězňů svědomí pak bohužel často zavírají oči. I do budoucna nám tedy Peking bude ukazovat pandu s dvojí tváří. A to možná doslova. Na důkaz výjimečných diplomatických vztahů Čína zapůjčuje svoji národní chloubu do zoo spřátelených zemí. Takzvaná pandí diplomacie má v Číně dlouhou tradici a jde o akt největší přízně, vzhledem k tomu v jaké úctě Číňané pandu mají. Zabít pandu se kdysi mohlo trestat i smrtí. Pandí život měl větší cenu než život člověka. Dnes za úmyslné zabití pandy hrozí mnohaleté vězení.
Lidská orgánová politika se od té pandí ale v Číně liší. Rozdíl, s jakým se Čína chová k vlastním občanům v porovnání s tímto národním symbolem i symbolem Světového fondu na ochranu přírody, je zarážející. Podobně jako v případě vězňů svědomí se pandy „vytěžují“ pro jejich tělesné části, kterým je připisována v tradiční medicíně léčivá moc. Zatímco u lidí se to ale děje s oficiálním požehnáním, u pand je to doménou pytláků a ilegálního trhu.
Jakkoli je snaha chránit pandu velkou v přírodě samozřejmě správná, ve svém objektu se snažím na tento rozdílný přístup k zvířecí a lidské hodnotě života upozornit. Do objektu-medvěda je tedy vložen i výše zmíněný rozpor ochrany pandy a ochrany lidského života, práva na život a vlastní orgány u pandy, stejně jako u čínských vězňů. Vycházím dále i z představy plyšového medvídka v naší kultuře, jako něčeho milého, přítulného, co nám už od dětství sugeruje přítele, o kterého se staráme. Medvěd je šitý vlasy, vyroben z realistické imitace lidské kůže včetně pigmentových skvrn. Má prsní bradavky, pupík a stopy po řezných ranách v identických místech jako u reálných obětí odběru orgánu. Zároveň zbarvením i částmi těla odkazuje k pandě. Měří a váží asi jako novorozené dítě, čímž jsem chtěla opět podtrhnout jeho bezmoc a nutnost o něj pečovat a chránit jeho život.
Počty obětí organizovaného násilného odebírání orgánů jsou těžko doložitelné, vzhledem k tomu, že Čína tyto statistiky nezveřejňuje. Ethan Gutmann, americký investigativní žurnalista, na základě výzkumu, který podnikl před několika lety, odhaduje přibližný počet takto zavražděných kolem 65 tisíc. Jelikož odběry ale stále pokračují a počet transplantačních center rapidně vzrůstá, bude číslo pravděpodobně mnohem větší. Současné odhady mluví již skoro o milionu až dvou milionech obětí. V tvorbě medvědů hodlám pokračovat do té doby, než vytěžování orgánů v čínských věznicích definitivně neskončí
.


  

 

 

 

 

The People´s Republic of China – a country that is recently trying to present itself well and in a pleasantly manner to the Western world. China boasts about its rapidly increasing economy, growing middle class and is in the forefront of commercial interest because of its globally fastest expanding market.
China shows a face of a good-natured Chinese bear to the West. We are aware of the fact that this bear has its claws hidden somewhere, but we desire to burrow our heads into its fur and cuddle it close. The colours covering the bear´s coat, colours of “yin and yang” do not only reflect the bright and dark sides of the recent past of China, but also current present. A great leap forward. Campaign against the rightists or the Great Proletarian Cultural Revolution may belong to the past. Nevertheless, massive violation of human rights occurs even nowadays.
What China definitely does not boast about is the highest number of people unjustly imprisoned. Although China in fact remains a totalitarian state, it has built a specific type of capitalism which does not hesitate to turn even its own citizens into money and misuses them as a source for organ trade.
I have created a panda-man-abused prisoner. In the installation formed from teddy bear bodies, the Chinese pride and joy blends with one of the Chinese taboos. General awareness of the problems and ethics connected with human organ trade shall be spread to public through my Project.


Thousands of political prisoners stay behind bars and Chinese authorities constantly supress freedom of speech and right to own opinion especially amongst minorities such as the Uyghurs, the Tibetans or religious groups such as the Christians or people practising Falun Gong (Falun Dafa). Practitioners of Falun Gong have been, as the organizations Human Rights Watch and Amnesty International state, since 1999 unreasonably persecuted and imprisoned, tortured and even killed in prison – often only due to demand for a compatible human organ. Although the official Chinese media say that prisoners are no longer used as the source of body organs by government since 2015, the latest information show that such practices are still ongoing on a large scale as there is a lack of volunteer donors. The statistics suggest the same. In Canada, for example, recipients have to wait for up to 6 years for a new body organ, while in China it is possible to get a new body organ for foreign clients within few days.
China currently has, according to official statistics, 169 transplantation centres and intends to almost double their number within next four years. It is not clear, where the sufficient number of volunteer donors would be found for those plans of Chinese health service.
It is difficult to prove how much does organ transplant tourism to China refer to European countries. A number of countries wants to have as good political relations with China as possible because of their good economic connections. Unfortunately, those countries often close their eyes to their conscience and to the abuse of prisoners. Peking is therefore going to show us two faces of panda in the future and maybe, literally. China loans its national symbol to the ZOOs of friendly countries to express exceptional diplomatic relations. So called “panda diplomacy” has a very long tradition in China and it is the greatest act in terms of how the Chinese respect and honour pandas. Killing a panda could be punished by death sentence in the past. Nowadays, many years in prison are waiting for anybody who kills panda intentionally.
Human organ policy differs from panda diplomacy in China. The difference between the way China treats its own citizens in comparison with its national symbol and the symbol of the World Wildlife Fund, is striking. Like in the case of prisoners of conscience, panda bears are being misused for their body parts that are said to have healing power in traditional medicine. While human organ trade happens with official blessing, trade with panda bears´ body parts is the domain of poachers and illicit trade.
No matter how the effort to protect giant panda in the wild is of course correct, I am trying to draw public attention to this different approach between animal and human value of life in my Project. Therefore the aforementioned contradiction between protection of giant panda and protection of human life is inserted into the bear-object, as well as the right to life and right to have own organs both for panda and Chinese prisoners. I also proceed from our cultural conception of teddy bear as something nice and cuddly, something that suggests being our friend of whom we take care since childhood. The bear is sewn using hair and is made out of realistic imitation of human skin, including pigmented blotches. It has nipples, a belly button and remains of cutting wounds in identical positions as the real victims of organ trade. Its colour and body parts also refer to panda bear. It is approximately of the same size and weight as a newborn baby. That way I wanted once again to underline its vulnerability and the need to care for it and protect its life.
The number of victims of organized organ harvesting is difficult to be verified due to the fact that China does not publish those statistics. Ethan Gutmann, an American investigative journalist conducted a several-year research and estimates that approximately 65,000 people were murdered that way. As the organ trade still continues, the number is likely to increase. Therefore there are at least 65 bears in my installation, each of which symbolizes 1,000 of victims of violent organ harvesting.