Český vítěz / Czech winner <<<
Plavkyně / Swimmer 2012 Gymnastka / Gymnast 2012 Oštěpařka / Javelin thrower 2012 Koulařka / Shot-putter 2013 Překážkářka / hurdle - race 2014
Lyžařka / Skier 2012 Běžkyně / Runner 2012 Basketbalistka / basketball player 2014 Krasobruslařka / Figure skater 2012 Tyčkařka / pole-jumper 2014
 
Stolní tenis / table tennis 2018 Výškařka / jump to height 2018 Halový badminton / indoor badminton 2018 Golfistka / Golfer 2019  
         


fotografie, maximální velikost 100x67 cm, 10 ks

Fotografický soubor zachycuje sportovkyni, jako reprezentantku naší vlasti.

Sportovkyně se s maximálním nasazením věnuje své sportovní aktivitě. Míra energie, kterou vkládá do fyzického výkonu, ale působí poněkud absurdně. Jakoby její snaha byla od začátku odsouzena k nezdaru a to jednak kvůli atributům, které jsou pro sportovní disciplínu přítěží, stejně tak podmínky samotného sportoviště nejsou vyhovující pro podání dobrého výkonu.
Stylizovaná sportovkyně s plynovou maskou a záchranným kruhem představuje reprezentantku naší vlasti, což je patrné z dresu i záchranného kruhu, které jsou v českých národních barvách. Atletka působí jako absurdní figura pinožící se za svým vítězstvím, které je z podstaty téměř nemožné, ale nevzdává se, protože každý zápas má v sobě obsaženu naději na vítězství.
Soubor vychází z mé domněnky a částečně ze zkušenosti, že Češi, jakožto malý národ s relativně krátkou historií územní samostatnosti a od ní odvozeného národního sebevědomí, jsou jistým způsobem hendikepovaní ve „světové soutěži“. Ať už jde o hendikep jazykový, sociální, kulturní, politicko-ekonomický, nebo související s hlavně porevolučními, ale místy přetrvávajícími negativními stereotypy typu Čech-krade, Čech-nemajetný, necivilizovaný, nekulturní atp.
Sportovkyně tak ztělesňuje to naše české outsiderství, které jak je předpokladatelné, tak umí i velice přesvědčivě překvapit.
 --
Záchranný kruh podtrhuje dojem absurdity, jakkoli je jeho primární význam veskrze pozitivní, slouží k pomoci a vlastně k podpoření pohybu člověka, jeho použití zde naopak překáží a pohybu zabraňuje. Kruh je zde symbolem příslušnosti k národu, je to prvek, který by měl na jednu stranu jedince, který k němu přísluší, podpořit, ale zároveň bývá někdy přítěží.  Maska funguje pro dokreslení typizace postavy. Její použití je podobně absurdní jako u kruhu, zde je prostě na obtíž, ačkoli většina sportů vyžaduje nějakou ochranu obličeje, plavci, lyžaři, bruslaři aj. nosí brýle, hokejisti helmu atd. Symbolika spojená s plynovou maskou má navíc konotace související s nedávnou českou historií a vypovídá něco o stavu ovzduší nejen v ekologickém slova smyslu… 
Foceno na různých místech Čech. Například otevřený uhelný důl na Sokolovsku, ostře kontrastuje s potenciálním místem lyžařských závodů nejčastěji pořádaných v Alpách, typický panelákový prstenec kolem českých měst je působištěm „elegantní“ gymnastické sestavy, plavkyně startuje z betonových bloků parkoviště, koulařka využívá velkolepé plochy bývalého vojenského letiště…  

 

photography, 100x67 cm

The photographic series depicts a sportswoman, representative of our homeland.

The sportswoman is fully dedicated to her sport activity. The amount of energy invested into physical performance gives nevertheless somewhat absurd impression; as if her effort was poised to fail right from the beginning due to both the accessories being a burden for the sport discipline and also the conditions of the sports venue, which are not ideal for a good performance.

The stylised sportswoman with the gas mask and life buoy features a representative of our homeland, which can be seen on the outfit and the buoy, both rendered in the Czech national colours.  The athlete gives impression of an absurd figure toiling for her victory, which is by its nature nearly impossible. However, she does not give up because each game has in itself hope for victory.

The series is based on my premise (and partly also on experience) that Czechs as a small nation with relatively short history of their territorial independence and henceforth low national esteem are somehow “handicapped” in the world competition. This handicap may be either linguistic, social, cultural, economic-political or related to the post-communist stereotypes of a Czech who steals, who is poor, uncivilised, uncultured etc..

The sportswoman thus embodies this national outsidership of ours, which is predictable, but which can really surprise sometimes. The life buoy emphasises impression of absurdity, however its primary purpose is thoroughly positive, it is there to rescue and also to help people move. Its use in the series however obstructs and prevents from move. The ring is a symbol of national belonging, it is an element that should support its wearer, but which also can sometimes be a burden. The mask is here to finalise the typology of the figure. Its use is similarly absurd, it’s just in the way, even though most athletes need some head protection – swimmers, skiers, skaters wear goggles, ice-hockey players wear a helmet etc.. The symbolism related to the gas mask has furthermore connotations with the not-so-distant Czech history and tells us something about not only the air pollution in the environmental sense of the word…

The pictures have been taken in different places of Bohemia. For instance, a surface coal mine in the Sokolov area is in a stark contrast with the most probable venue for ski races somewhere in the Alps, the typical ring of concrete apartment blocks around the Czech towns serve as a venue for an elegant gymnastic composition, the swimmer jumps from the concrete panels in a car park, the shot-putter avails herself of a grandiose area once belonging to a military airport…