zvířátko / pet / 2014-16 <<<
plast, umělá kožešina, 25x25x30 cm instalace vželezné krychli, 60x60 cm

rotující mechanika, elektromotor, školní globus, plyš, 60x60 cm


Malé děti se učí vztahům prostřednictvím lidí, které je obklopují. Vzory chování přebírají od rodičů a dalších dospělých. Tyto vztahy pak kopírují ve svých hrách, vzory chování uplatňují i vůči svým oživlým plyšákům nebo domácím zvířatům. Nad nimi z pozice většího a chytřejšího začínají projevovat i svoji autoritu, ale také pozitivní pečovatelské a ochranářské pocity. Budují si úzký intimní vztah k hračkám. Starají se o ně, mluví s nimi, projektují do nich své ideály, v jejich fantaziích jsou živými bytostmi. Vztah k hračce vnímám jako první projev zodpovědného postoje vůči věci, která je v dětských očích živou bytostí. Hračka z dětství evokuje pozitivní pocity, touhu pečovat, mít rád a chránit, být zodpovědný za svou věc. To jsou postoje, které člověk zaujímá vůči něčemu, co považuje za blízké, zranitelné a cenné. Chtěla bych apelovat na tyto naše nejprimárnější zkušenosti péče o věc či zvíře a v objektu Zvířátko tyto pozitivní emoce přenést do vztahu k Zemi, která je živá, zranitelná a vyžaduje péči. Zde je zvířátko v kleci.
Objekt se pomalu otáčí, je vybaven zástrčkou.

 

rotating mechanics, iron, electric engine, 60x60 cm

Small children learn how to behave to each other according to the people, who surround them. They overtake the behaviour models from their parents and other adults. They apply these models into their plays and with their alive plush toys or pets. From their position of being „bigger and cleverer“, they try to demonstrate on them their authority and also positive caring and protectionist approach. They create very close relationship with their own toys. They look after them, speak with them, they project themselves and their ideals into them. Toys are live entities in their imagination. I consider children’s relationship with the toy as the first manifest of responsible attitude towards something, which is a live being in their eyes. Toys from childhood evoke positive feelings, the desire to take care, to love, to protect and to be responsible for their things. Man applies these stances towards something he considers vulnerable, valuable and close to him. I would like to appeal on those our primary caring experience with thing or animal and through Pet I would like to apply these positive emotions towards the Earth. As the Earth is live, vulnerable and requires take care of. You can see the Pet in the cage in this installation.
The object is movable and driven by the electric engine.